Produljen je rok važenja privremenih rješenja izdanih za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti

Na temelju odluke o proglašenju zakona o izmjenama zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, Hrvatski Sabor donio je sljedeću odluku:

Članak 1.

U Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20. i 42/20.) u članku 15. stavku 2. riječi: »uz prethodno mišljenje« zamjenjuju se riječima: »uz prethodnu suglasnost«.

Članak 2.

U članku 25. stavku 1. riječi: »31. prosinca 2021.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2024.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Primjerak izvršnog privremenog rješenja iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se mjesno nadležnoj područnoj jedinici tijela državne uprave nadležnog za poslove turističke inspekcije i poslove sanitarne inspekcije, mjesno nadležnoj područnoj jedinici tijela državne uprave nadležnog za porezni sustav, tijelu državne uprave nadležnom za poslove statistike te nadležnom upravnom tijelu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju koje će dostaviti nadležnom upravnom tijelu primjerak izvršnog rješenja kojim se odlučilo o zahtjevu za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine, a za ugostiteljske objekte u kojima se pruža usluga smještaja i turističkoj zajednici toga područja.«.

Članak 3.

U članku 30. stavak 6. briše se.

Članak 4.

U članku 34. stavku 4. riječi: »31. prosinca 2021.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2024.«.

U stavku 5. riječi: »31. prosinca 2021.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2024.«.

Članak 5.

U članku 39. stavku 8. riječi: »uz prethodno mišljenje« zamjenjuju se riječima: »uz prethodnu suglasnost«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Ugostitelji, iznajmljivači i nositelji ili članovi obiteljskog poljoprivrednoga gospodarstva koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju ugostiteljsku djelatnost, odnosno pružaju ugostiteljske usluge na temelju privremenog rješenja iz članka 25. stavka 1., članka 34. stavaka 4. i 5. i članka 39. stavka 9., a u vezi s člankom 34. stavcima 4. i 5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20. i 42/20.), na temelju istih privremenih rješenja nastavljaju obavljati ugostiteljsku djelatnost, odnosno pružati ugostiteljske usluge, najdulje do 31. prosinca 2024.

 

Narodne novine: Link

31. prosinca 2021. | Kategorije: Novosti