PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15 ).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti. Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Pisani zahtjev sadrži:

 1. naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 2. podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
 3. ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
 4. Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.
 5. Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službeniku za informiranje Turističke zajednice općine Podstrana (TZO Podstrana), i to:

 • pisanim putem na adresu – TZO Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana
 • putem elektroničke poštezdravka@visitpodstrana.hr
 • faksom na broj : +385 (0)21/333 775
 • telefonom na broj:  +385 (0)21/333 844
 • donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice općine Podstrana, radnim danom od 7:00 do 15:00 sati.
 • službenica za informiranje: Zdravka Švenda

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.
Najčešće tražene informacije od TZO Podstrana: statistički podaci iz službenih evidencija koje vodi TZ.

Zakon_o_pravu_na_pristup_informacijama__NN_br._25_13_

Zahtjevi (obrasci)

Obrazac broj 2 – ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Obrazac broj 3 – ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

Obrazac broj 4 – ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Odluka o određivanju službenika za informiranje