OTVORENI JAVNI POZIV za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2022. godinu

1. PREDMET I TRAJANJE OTVORENOG JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) temeljem Programa „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2022. godinu, KLASA: 311-01/22-01/80, URBROJ: 517-06-03-03-02-22-1 od 21. listopada 2022. godine (u daljnjem tekstu: Program).

Otvoreni javni poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva: https://gospodarstvo.gov.hr/. Prijave se zaprimaju isključivo od 31. listopada do 14. studenoga 2022. godine.

2. IZNOS PRORAČUNSKIH SREDSTAVA
Davatelj potpore je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

U proračunu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, na proračunskoj aktivnosti A648087 Poticanje konkurentnosti poduzetništva i obrta planirano je ukupno 5.000.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Otvorenog javnog poziva.

3. KORISNICI

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“, broj 112/07).

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, Podnositelji prijave koji obavljaju gospodarsku djelatnost moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003.1 uz odgovarajuću primjenu definicije malih i srednjih poduzeća danu u članku 3. stavku 4. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (Tekst značajan za EGP)2. Naime, sukladno odredbi članka 3. stavka 4. Priloga I, poduzeće se ne može smatrati malim i srednjim poduzećem ako jedno ili više tijela javne vlasti zajedno ili samostalno, izravno ili neizravno upravlja s 25% ili više kapitala ili glasačkih prava u dotičnom poduzeću osim u slučajevima navedenim u stavku 2. istoga članka kojima je definirano da se poduzeće može svrstati u neovisna poduzeća, to jest u ona koja nemaju drugih partnerskih poduzeća čak i ako su određeni ulagači dosegli ili premašili prag od 25%, pod uvjetom da ti ulagači nisu, u smislu stavka 3., bilo samostalno ili zajednički povezani s dotičnim poduzećem, a što se između ostalog, odnosi na poduzeće koje je u vlasništvu jedinice lokalne samouprave s godišnjim proračunom manjim od 10 milijuna eura i s manje od 5.000 stanovnika.

Ostale detalje o javom pozivu procitajte na linku: JAVNI POZIV za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2022. godinu

31. listopada 2022. | Kategorije: Novosti