JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto Turistički informator/informatorica

TURISTIČKA ZAJEDNICA

OPĆINE PODSTRANA

DAVORA JURASA 2

21312 Podstrana

Temeljem članka 22. stavka 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 42/20), direktor Turističke zajednice Općine Podstrana objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto

Turistički informator/informatorica za rad u info uredima – određeno radno vrijeme (sezonski posao)broj izvršitelja 1

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, od 15. lipnja 2021. godine 30. rujna 2021. godine

Opis poslova: 

 • Obavlja informativne poslove u vezi s turističkom ponudom, obavlja prijavu i odjavu gostiju, prikuplja i ažurira podatke o turističkoj ponudi , elektroničkim adresama i drugim podatcima važnijih poslovnih  subjekata na području djelovanja Zajednice, vrši naplatu boravišne pristojbe, brine se i nadzire čistoću i  urednost radnih prostorija, radi i druge poslove po potrebi i po nalogu direktora/ice. Za svoj rad odgovorni su direktoru/ici ureda.

Uvjeti (propisani člankom 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice):

 1. završena srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju;
 2. najmanje godinu dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
 3. poznavanje jednog svjetskog jezika 
 4. položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
 5. poznavanje rada na osobnom računalu.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • kratak životopis
 • presliku svjedodžbe o završenom školovanju
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
 • dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta (izvornik ili ovjereni preslik elektroničkog zapisa/potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema; izvornik ili ovjereni preslik potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljiva vrsta poslova, potrebna stručna sprema te vremensko razdoblje obavljanja tih poslova
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • dokaz o poznavanju svjetskog jezika (preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili preslika svjedodžbe, potvrda, uvjerenje, ili preslika indeksa fakulteta iz koje se vidi da je položen ispit)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove, preslika indeksa fakulteta iz koje se vidi da je položen ispit ili potpisanu izjavu da poznaje rad na računalu)

Natječaj se objavljuje u internetskim stranicama Turističke zajednice Općine Podstrana.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na internetskim stranicama Turističke zajednice Općine Podstrana. na adresu: Turistička zajednica Općine Podstrana, Davora Jurasa 2, 21312 Podstrana, s naznakom radnog mjesta za kojeg se natječu. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat je dužan dostaviti elektroničku adresu radi nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja.

Po procjeni prijave, obavit će se s uredno prijavljenim kandidatima razgovor ili testiranje. Kandidat koji ne pristupi razgovoru ili testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Turistička zajednica Općine Podstrana zadržava pravo poništenja natječaja, u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja, do donošenja odluke o izboru.

Turistička zajednica Općine Podstrana pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU)2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom  kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27.04.2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Direktorica Turističke zajednice 

Općine Podstrana

Zdravka Švenda

28. svibnja 2021. | Kategorije: Novosti