INFORMACIJE O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU (2022.)

Ured Turističke zajednice Općine Podstrana pripremio je nove informacije namijenjene građanima koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu na području Općine Podstrana, kao i onima koji se u toj djelatnosti tek žele okušati. Vjerujemo da će one svima koristiti i pomoći u poslovanju. Popis zakonskih i podzakonskih akata koji uređuju područje turizma i ugostiteljstva dostupan je na našoj web-stranici. Preporučujemo vam da ih pročitate i temeljito se upoznate s propisanim pravnim okvirom kojega glavne odredbe donosimo u nastavku.

1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O ODOBRENJU IZNAJMLJIVANJA SOBA I APARTMANA TE RJEŠENJA O KATEGORIZACIJI

Ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba, državljanin Republike Hrvatske, te državljani ostalih država članica Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije.

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti Člankom 30. stavkom 3., točkom 1 propisano je:

Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu u smislu ovoga Zakona smatraju se sljedeće ugostiteljske usluge:

–  smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše deset soba, odnosno 20 kreveta, u koje se ne ubrajaju pomoćni kreveti

Člankom 36. definirano je da se rješenje iz članka 34. stavka 1. i članka 35. stavaka 1. i 3. ovoga Zakona može izdati bračnome paru ili jednom supružniku te jednom članu obitelji ili većem broju članova obitelji, s tim da ukupni smještajni kapacitet utvrđen u izdanim rješenjima ne prelazi maksimum smještajnog kapaciteta propisan člankom 30. stavkom 3. točkama 1. do 3. ovoga Zakona ako žive u zajedničkom domaćinstvu.

Iz navedenoga proizlazi da rješenje može biti na oba bračna druga, ali smještajni kapacitet ne smije prelaziti 20 kreveta.

Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan ishoditi rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu od nadležnog ureda.

Zahtjev se predaje u Uredu državne uprave Splitsko-dalmatinske županije u Splitu, Vukovarska 1, tel: +385 21 662- 739, 662- 737,300-100; fax:+385 21 300 -129.

Uvjeti za kategorizaciju propisani su Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, koji je dostupan na stranicama

MINT-a: mint.gov.hr/pristup-informacijama/propisi/propisi-iz-turizma/107.

2. PRIJAVA I ODJAVA GOSTIJU TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

Iznajmljivač je dužan u roku od 24 sata boravak svakoga gosta prijaviti i odjaviti putem informacijskog sustava za prijavu i odjavu gostiju na web stranici www.evisitor.hr (Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici, NN 126/15). Potrebno je da obveznik osobno dođe u ured TZ Općine Podstrana po svoje pristupne podatke za eVisitor, uz obavezno predočenje identifikacijskog dokumenta, OIB-a i rješenja o pružanju usluga, a u slučaju da podatke preuzima opunomoćena osoba, ona mora imati pisanu punomoć od ovlaštene osobe, ovjerenu od javnog bilježnika, te svoj i obveznikov identifikacijski dokument.

Za sve one koji ne posjeduju potrebnu informatičku opremu (računalo, pametni telefon ili tablet) osiguran je terminal u prostorijama TZ-a na kojem se može izvršiti prijava i odjava turista.

Zakonska obveza prijave turista iz zemalja koje nisu članice EU Ministarstvu unutarnjih poslova (Zakon o strancima, NN 130/11, 74/13) automatski se ispunjava tako da MUP preuzima podatke iz sustava eVisitor.

3. POSLOVNE KNJIGE

             3.1. CJENIK USLUGA

Iznajmljivač je dužan formirati cjenik usluga, vidno ga istaknuti u svakoj smještajnoj jedinici te se navedenih cijena   pridržavati. Cjenik se ne ovjerava. Primjer cjenika dostupan je na web-stranici TZ općine Podstrana.

            3.2. RAČUN

Račun za izvršenu uslugu izdaje se platitelju usluge (gostu ili turističkoj agenciji), a mora sadržavati iznos s cjenika u kunama  pomnožen s brojem dana boravka, ime i OIB nositelja Rješenja. Račun mora sadržavati i eventualni odobreni popust. Jednu kopiju računa iznajmljivač zadržava za sebe.

            3.3. EVIDENCIJA PROMETA

Propisani obrazac EP – Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza (NN 48/05, 148/09) jest evidencija izdanih računa u koju se upisuju svi računi bez obzira na to jesu li naplaćeni. Obrazac se zaključuje na kraju svake godine.

             3.4. POPIS GOSTIJU

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (NN 140/15) propisuje da se popisom gostiju smatra i popis turista koji se vodi za pojedinu fizičku osobu koja pruža usluge smještaja u domaćinstvu unutar eVisitor sustava. Ovaj se popis automatski kreira unutar eVisitor-a, a moguće ga je i dodatno pohraniti i/ili otisnuti.

            3.5. NORMATIVI

Iznajmljivač koji pruža i usluge prehrane dužan je utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, pružiti usluge po utvrđenim normativima te gostu, na njegov zahtjev, taj normativ predočiti.

4. STANDARDIZIRANA PLOČA ZA OZNAČAVANJE VRSTE I KATEGORIJE OBJEKTA

Svim iznajmljivačima propisana je obveza nabavljanja i isticanja standardiziranih ploča za označivanje vrste i kategorije objekta. Ploče se direktno naručuju kod proizvođača koji moraju pribaviti prethodnu suglasnost Ministarstva turizma.

Proizvođači koji imaju suglasnost Ministarstva turizma jesu:

1. Tramax d.o.o.

Mažuranićevo šetalište 26, 21000 Split, tel: 021 548 808; e-mail:info@tramax.hr

2. Jaguar d.o.o.

Hrvojeva 6, 21000 Split; tel:021 343 888 ; e-mail:jaguar@post.htnet.hr

3. Binar d.o.o.

Livanjska 12, 21000 Split;tel: 021 344 442;e-mail: binar@st.htnet.hr

4. Condor B&B d.o.o.

Križine 38, 21 000 Split, tel:021 460 143;e-mail:condor.split@gmail.com

Standardiziranu ploču, temeljem rješenja o razvrstavanju i/ili kategorizaciji, ugostitelj naručuje izravno od proizvođača te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče. Proizvođaču je potrebno poslati kopiju uplatnice, kopiju rješenja o kategorizaciji te točnu adresu na koju treba isporučit i ploču.

5. FINANCIJSKE OBVEZE

1) uplata turističke pristojbe

Paušalno – naloge za uplatu šalje TZ, u tri jednake rate: do 31. 07., do 31. 08. i do 30. 09.

2) uplata poreza i prireza

Tromjesečno (naloge za uplatu od 2016. više ne šalje Porezna uprava)

3) uplata turističke članarine (paušalan iznos prema broju glavnih i pomoćnih kreveta)

Iznajmljivači sami obračunavaju i uplaćuju

5.1. PAUŠAL TURISTIČKE PRISTOJBE

Paušal turističke  pristojbe plaća se prema registriranim osnovnim krevetima i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti ni o broju ostvarenih noćenja. Za pomoćne krevete  plaća se paušalni iznos boravišne pristojbe. Evidencija naplate paušala boravišne pristojbe vodi se putem sustava eVisitor.

Izračun visine godišnjeg paušala turističke  pristojbe za glavne krevete:

broj  glavnih kreveta x 350 kn

Izračun visine godišnjeg paušala turističke pristojbe za pomoćne krevete :

broj  pomoćnih kreveta x 175 kn

Zbog izvanredne situacije uzrokovane pandemijom Covid-19, donesena je nova odluka.

(https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_64_1224.html)

» (1) Iznimno, u 2021.  godini, visina paušalne turističke pristojbe iz stavke 1. ovog članka umanjuje se za 50% te iznosi 175,00 kn

»  (2) Iznimno, u 2021. godini, sobe iz stavka 1. ovoga članka, oslobađaju se za 2021. godinu plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za pomoćne krevete u cijelosti.

5.2. POREZ I PRIREZ POREZU NA DOHODAK OD IZNAJMLJIVANJA APARTMANA, SOBA I KAMPOVA

GRAĐANA U DOMAĆINSTVU

Porez na dohodak plaća se prema registriranim osnovnim krevetima i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti ni o broju ostvarenih noćenja. Za pomoćne krevete ne plaća se paušalni iznos poreza. Paušalni porez plaćaju svi iznajmljivači koji posjeduju Rješenje o odobrenju pružanja usluga u domaćinstvu, osim onih koji su u sustavu PDV-a. Radi evidencije u registru poreznih obveznika, Poreznoj upravi dužni su se prijaviti svi iznajmljivači nakon ishođenja odobrenja za obavljanje djelatnosti. Također, dužnost je iznajmljivača prijaviti i svaku eventualnu promjenu odobrenja. Prijava za upis u registar poreznih obveznika podnosi se na obrascu RPO-1 nadležnoj Poreznoj upravi (prema mjestu prebivališta). Obrazac je dostupan na web-stranicama TZ Općine Podstrana i Porezne uprave.

Porez i prirez uplaćuju se tromjesečno.

Na porez se obračunava i prirez, prema mjestu prebivališta iznajmljivača te se skupa s porezom uplaćuje na račun poreza na dohodak toga mjesta. Za iznajmljivače s prebivalištem na području općine Podstrana prirez iznosi 10%.

Izračun godišnjeg paušala poreza: broj kreveta x 300 kn x koeficijent područja

Primjer obračuna poreza i prireza: (broj kreveta x 300 kn x 1,00) + 10% prireza

npr. 5 kreveta x 300 kn 1 = 1.500 + 10% = 1 650,00

Porezni obveznik dužan je platiti utvrđeni iznos poreza u korist računa HR6510010051734112008,

Model HR68, poziv na broj 1511-OIB.

5.3. TURISTIČKA ČLANARINA

Novim Pravilnikom (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_64_1226.html) o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici određen je iznos članarine po krevetu.

Zbog izvanredne situacije uzrokovane pandemijom Covid-19, donesena je nova odluka.
(https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_64_1224.html).

U članku 7. Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (»Narodne novine«, broj 144/20.) dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Iznimno, u 2021. godini, visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine iz stavka 1. ovoga članka umanjuje se za 50% te iznosi 22,50 kn.

(6) Iznimno, u 2021. godini, godišnji paušalni iznos članarine ne plaća se na pomoćne ležajeve.«.

Iznajmljivači dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi do 15.siječnja tekuće godine za tekuću godinu (prema prebivalištu iznajmljivača) posebni Obrazac TZ – 2 (https://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/OSTALO/TZ%202.pdf).

TZ – 2 obrazac za 2022.g. predat ćete do 15. siječnja 2022.g., obrazac je moguće dostaviti i putem ePorezne ili na mail: jasminka.vrdoljak@porezna-uprava.hr

U sustavu e-Visitor na naslovnoj stranici možete vidjeti primjer uplatnice.

Iznajmljivači za potrebe kontrole ukupnog poslovanja u obrascu iskazuju podatak o ukupnom ostvarenom prometu za prethodnu godinu iz evidencije prometa.

Obveznici turističke članarine dužni su nadležnoj Poreznoj upravi (prema mjestu prebivališta) dostaviti obrazac TZ (obrazac obračuna turističke članarine) najkasnije do 15. siječnja za tekuću godinu.

(prema broju kreveta i iznosu primitaka iz prethodne godine, glavni kreveti X 45, 00 kn, pomoćni kreveti x 22, 50 kn. Obrascu TZ ne prilaže se kopija uplatnice.

6. PLAĆANJE PDV-a NA PROVIZIJU AGENCIJE IZ EU-a

Privatni iznajmljivači koji posluju sa stranim turističkim agencijama dužni su plaćati PDV u Hrvatskoj 25%. Moraju izvaditi PDV identifikacijski broj ID u Poreznoj upravi te svaki mjesec ispuniti samostalno ili na FINI obrazac PDV i obrazac PDV-S, do 20. u mjesecu.

PDV-ID privatni iznajmljivači moraju zatražiti 15 dana prije početka korištenja usluga poreznih obveznika iz drugih država članica EU ili obavljanja usluga poreznim obveznicima iz drugih država članica.

7. Produženje roka valjanosti privremenih rješenja

Ugostitelji,  iznajmljivači i nositelji ili članovi obiteljskog poljoprivrednoga gospodarstva koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju ugostiteljsku djelatnost, odnosno pružaju ugostiteljske usluge na temelju privremenog rješenja iz članka 25. stavka 1., članka 34. stavaka 4. i 5. i članka 39. stavka 9., a u vezi s člankom 34. stavcima 4. i 5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20. i 42/20.), na temelju istih privremenih rješenja nastavljaju obavljati ugostiteljsku djelatnost, odnosno pružati ugostiteljske usluge, najdulje do 31. prosinca 2024.

S A Ž E T A K

Građanin koji pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu dužan je:

 • posjedovati odobrenje za pružanje usluga od nadležnog županijskog Ureda za gospodarstvo
 • prijaviti goste Turističkoj zajednici putem sustava eVisitor u propisanom roku
 • vidno istaknuti cjenik usluga u svakoj smještajnoj jedinici
 • izdati račun gostu za svaku izvršenu uslugu i za sebe zadržati kopiju računa
 • voditi knjigu Evidencija prometa
 • voditi Popis gostiju (automatski se kreira u sustavu eVisitor)
 • ako pruža usluge prehrane, utvrditi normative
 • nabaviti i istaknuti standardiziranu ploču za označavanje objekta
 • u svakoj smještajnoj jedinici imati plan evakuacije izložen na unutarnjoj strani vrata ili u neposrednoj blizini
 • imati kutiju prve pomoći u svakom registriranom objektu
 • uplatiti godišnji paušalni iznos turističke pristojbe
 • uplatiti godišnji paušalni iznos poreza na dohodak
 • obračunati i uplatiti turističku članarinu te dostaviti Poreznoj upravi obrazac TZ 2
 • omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak te omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte; u objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog
 • pridržavati se zabrane posluživanja alkohola, odnosno zabrane konzumiranja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol u objektu osobama mlađim od 18 godina, s obvezom da na vidljivom mjestu u objektu istakne oznaku o zabrani posluživanja alkohola, odnosno o zabrani konzumiranja alkohola osobama mlađim od 18 godina
 • osigurati da objekt u kojem se pružaju ugostiteljske usluge ispunjava minimalne uvjete za vrstu i kategoriju objekta – minimalni uvjeti propisani su u Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 88/07,58/08,45/09,78/14)
 • pridržavati se svih ostalih zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju ovu djelatnost.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas:

Turistička zajednica Općine Podstrana

Jurasova 2, 21312 Podstrana

Mobitel: 095 5410 667; fax. +385 21 333 844 ili 333 775

info@visitpodstrana.hr ; www.visitpodstrana.hr zdravka@visitpodstrana.hr

Na našoj web-stranici pripremili smo neke od propisanih obrazaca. Pratite naše stranicu i dalje jer je stalno ažuriramo. Na njoj će, ako do njih dođe, biti objavljene sve promjene koje se odnose na ove informacije, svi izvještaji o eventualnim promjenama propisa te sve novosti koje će vama i vašim gostima biti zanimljive i korisne.