Mišljenje porezne uprave , obračun PDV, na proviziju agencije koja nema svoje sjedište u HR

Poštovani,
Dostavljam Vam ( aktualno) mišljenje MF SU Porezne uprave koje možete pronaći na stranicama WWW MIN. FIN.

Porez na dodanu vrijednost – Registriranje za potrebe PDV-a, PDV ID broj i VIES sustav
Broj klase:410-19/15-01/248
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 24.07.2015
Porezni tretman iznajmljivanja apartmana putem Airbnb Online Platforme
Podnositelj upita iznajmljuje apartman preko agencije registrirane u Republici Hrvatskoj te ima dodijeljen hrvatski PDV identifikacijski broj, međutim ove godine goste je počeo nalaziti i putem Airbnb Online Platforme. U vezi s navedenim postavlja pitanja:

1. Kako plaćati PDV na uslugu koju mu pruža Airbnb?
2. Treba li platiti PDV jer je iz računa priloženog upitu koji je izdan sinu podnositelja upita vidljivo da je Airbnb naplatio 147,40 kuna u što je uključeno 117,92 kuna osnovne usluge + 29,48 kuna PDV-a po stopi od 25%?
3. Ako je PDV naplaćen, što treba poslati Airbnb-u da iznos naplaćenog PDV bude proslijeđen u državni proračun Republike Hrvatske?

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

O obvezama privatnih iznajmljivača očitovali smo se našim odgovorima KLASA: 410-19/14-01/264, URBROJ: 513-07-21-01/14-1 od 1. travnja 2014. godine i KLASA: 410-19/14-01/264, URBROJ: 513-07-21-01/14-2 od 9. lipnja 2014. godine koji su objavljeni na našim internetskim stranicama i dostupni ovdje.

Sukladno navedenim odgovorima građani privatni iznajmljivači soba, postelja, apartmana i kuća za odmor koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a smatraju se malim poreznim obveznicima u odnosu na usluge koje im obavljaju porezni obveznici iz drugih država članica Europske unije ili iz trećih zemalja. Prema tome kada mali porezni obveznici primaju usluge od poreznih obveznika iz drugih država članica Europske unije ili trećih zemalja, obvezni su na primljene usluge obračunati i platiti hrvatski PDV.

U vezi s navedenim građani privatni iznajmljivači trebaju zatražiti PDV identifikacijski broj 15 dana prije primanja usluga od poreznih obveznika iz drugih država članica Europske unije ili obavljanja usluga poreznim obveznicima iz drugih država članica.

Stoga, građaninu privatnom iznajmljivaču koji ima dodijeljen PDV identifikacijski broj porezni obveznik iz druge države članice na obavljenu uslugu neće zaračunati PDV svoje države članice, već je građanin privatni iznajmljivač obvezan na primljenu uslugu obračunati i platiti hrvatski PDV po stopi 25%.

Za obračunsko razdoblje u kojem je porezni obveznik iz druge države članice obavio uslugu građaninu privatnom iznajmljivaču za koju je on obvezan obračunati i platiti hrvatski PDV, građanin iznajmljivač obvezan je podnijeti Obrazac PDV i Obrazac PDV-S u kojima će iskazati primljenu uslugu i obračunani PDV. U prijavi PDV-a (Obrascu PDV) građanin privatni iznajmljivač vrijednost primljene usluge od poreznog obveznika iz druge države članice i obračunani PDV iskazuje na rednom broju II.10.

Dodijeljeni PDV identifikacijski broj podnositelj upita treba dostaviti Airbnb-u temeljem kojeg Airbnb neće obračunavati hrvatski PDV, već će podnositelj upita kao mali porezni obveznik biti obvezan na primljenu uslugu obračunati i platiti PDV neovisno o tome što nije upisan u registar obveznika PDV-a. Vrijednost primljene usluge i PDV koji će na nju biti obračunat po stopi 25% treba iskazati u Obrascu PDV i Obrascu PDV-S koji se podnose elektroničkim putem do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Napominje se da građani privatni iznajmljivači nemaju pravo na odbitak PDV-a što su ga obračunali na uslugu koju im je obavio porezni obveznik iz druge države članice ili iz treće zemlje, obzirom da nisu upisani u registar obveznika PDV-a.

U konkretnom slučaju Airbnb je račun za obavljenu uslugu izdao na ime sina podnositelja upita koji nema dodijeljen hrvatski PDV identifikacijski broj, a ne na podnositelja upita koji ima dodijeljen hrvatski PDV identifikacijski broj. Stoga Airbnb nije mogao niti izdati račun bez obračunanog hrvatskog PDV-a koji sukladno odredbama o posebnom postupku oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge koje obavljaju porezni obveznici sa sjedištem u Europskoj uniji, ali bez sjedišta u državi članici potrošnje (tzv. MOSS) treba biti uplaćen u državni proračun Republike Hrvatske.

Kako bi se ubuduće izbjegla situacija do koje je došlo jer račun Airbnb-a glasi na sina, podnositelj upita treba Airbnb-u dostaviti svoj hrvatski PDV identifikacijski broj i obavijestiti ga da račune izdaje njemu, a ne sinu. Podnositelj upita u tom će slučaju imati obvezu za obračun PDV-a i podnošenje propisanih obrazaca koje su prethodno navedene.

Podnositelj upita nema obvezu za obračun PDV-a temeljem računa koji je izdan njegovom sinu jer PDV iskazan u tom računu treba biti uplaćen u državni proračun Republike Hrvatske, međutim radi ispravnog postupanja računi Airbnb-a trebaju biti izdani osobi kojoj je usluga obavljena odnosno u konkretnom slučaju podnositelju upita.

Napominje se da podnositelj upita na opisani način treba poslovati sa svim agencijama iz drugih država članica kad mu se obavljaju usluge navedene u upitu.

19. svibnja 2018. | Kategorije: Novosti