INFORMACIJE O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU (2019.)

 

Turistički ured TZ općine Podstrana pripremio je ove informacije namijenjene građanima koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu na području TZ općine Podstrana i onima koji to žele postati. Vjerujemo da će vam biti od koristi i pomoći u vašem poslovanju. Popis zakonskih i podzakonskih akata koji uređuju područje turizma i ugostiteljstva dostupan je na našoj web stranici. Preporučujemo da ih pročitate i upoznate u cijelosti propisani pravni okvir, čije glavne odredbe donosimo u nastavku. u.

 

1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O ODOBRENJU IZNAJMLJIVANJA SOBA I APARTMANA I RJEŠENJA O KATEGORIZACIJI

Ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba državljanin Republike Hrvatske te državljani ostalih država članica Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije. Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu smatraju se sljedeće ugostiteljske usluge (Zakon o ugostiteljstvu, NN 85/15):

 

 1. usluga smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti,
 2. usluga smještaja u kampu, organiziranom na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik, s najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina,
 3. usluge doručka, polupansiona ili pansiona gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor.

Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, iznajmljivač je dužan ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu od nadležnog ureda.

Zahtjev se predaje u Uredu državne uprave Splitsko dalmatinske županije u Splitu, Vukovarska 1, tel: +385 21 300 144, fax:+385 21 300 129, mail: turizam@udu-sdz.hr.

2. PRIJAVA I ODJAVA GOSTIJU TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

Iznajmljivačje dužan u roku od 24 sata prijaviti i odjaviti boravak svakog gosta, putem informacijskog sustava za prijavu i odjavu gostiju na web stranici www.evisitor.hr (Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici, NN 126/15). Potrebno je da obveznik osobno dođe u ured TZ općine Podstrana po svoje pristupne podatke za eVisitor, uz obavezno predočenje identifikacijskog dokumenta, OIB-a i rješenja o pružanju usluga, a u slučaju da podatke preuzima opunomoćena osoba, mora imati pisanu punomoć od ovlaštene osobe, ovjerenu od javnog bilježnika,te svoj i obveznikov identifikacijski dokument.

Za sve one koji ne posjeduju potrebnu informatičku opremu (računalo, pametni telefon ili tablet uređaj), osiguranje terminal u prostorijamaTZ-a na kojemse može izvršiti prijavai odjava turista.

Zakonska obveza prijave turista iz zemalja koje nisu članice EU Ministarstvu unutarnjih poslova ( Zakon o strancima, NN 130/11, 74/13), automatski se ispunjava na način da MUP preuzima podatke iz sustava eVisitor.

3. POSLOVNE KNJIGE

3.1. CJENIKUSLUGA

Iznajmljivač je dužan formirati cjenik usluga,pridržavati se istaknutih cijena i vidnoga istaknuti u svakoj smještajnoj jedinici. Cjenik se ne ovjerava. Primjer cjenika dostupan je na web stranici TZ općine Podstrana.

3.2. RAČUN

Račun za izvršenu uslugu izdaje se platitelju usluge (gostu ili turističkoj agenciji), a mora sadržavati iznos sa cjenika pomnožen s brojem dana boravka, ime i OIB nositelja Rješenja). Račun mora sadržavati i eventualni odobreni popust. Jednu kopiju računa iznajmljivač zadržava sebe.

3.3. EVIDENCIJAPROMETA

Propisani obrazac EP (Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati,o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza, NN 48/05, 148/09) je evidencija izdanih računa u koji se upisuju svi računi bez obzira jesu li naplaćeni. Obrazac se zaključuje na kraju svake godine.

3.4. POPIS GOSTIJU

Pravilnik o obliku,sadržaju i način uvođenja knjige gostijui popisa gostiju (NN 140/15),propisuje da se popisom gostiju smatra i popis turista koji se vodi za pojedinu fizičku osobu koja pruža usluge smještaja u domaćinstvu unutar eVisitor sustava. Ovaj popis automatski se kreira unutareVisitor-a,a moguće ga je i dodatno pohranitii/ili otisnuti.

3.5. NORMATIVI

Ako iznajmljivač pruža usluge prehrane, dužan je utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo,piće i napitak,i pružiti usluge po utvrđenim normativima te nazahtjev normativ predočiti gostu.

 

4. STANDARDIZIRANA PLOČA ZA OZNAČAVANJE VRSTE I KATEGORIJE OBJEKTA

Svim iznajmljivačima propisana je obveza nabavljanja i isticanja standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije objekta. Ploče se direktno naručuju kod proizvođača, koji pribave prethodnu suglasnost Ministarstva turizma.

Proizvođači koji imaju suglasnost Ministarstva (izvor: web stranica Ministarstva):

 1. Kordun – marketing d.o.
  Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561 ; e-mail: prodaja-lav@kordun.hr
 1. Jaguar d.o.o.
  Hrvojeva 6, 21000 Split; tel: 021 343 888 ; e-mail: jaguarst6@gmail.com
 1. Binar d.o.o.
  Livanjska 12, 21000 Split; tel: 021 344 442; e-mail: binar@st.htnet.hr
 1. Robi, obrt za usluge reklamiranja i pranje automobila, vl. Vesela Mikić
  Put Nina 129a, 23000 Zadar; tel: 023 220 655 ; e-mail: reklame@mikic@gmail.com
 2. Tramax d.o.o.,Mažuranićevo šetalište 26,21000,Split,tel:548-808, e-mail: info@tramax.hr

Standardiziranu ploču, temeljem rješenja o razvrstavanju i/ili kategorizaciji, ugostitelj naručuje izravno od proizvođača te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče. Proizvođaču je potrebno poslati kopiju uplatnice, kopiju rješenja o kategorizaciji i točnu adresu na koju treba isporučiti ploču.

 

5. FINANCIJSKE OBVEZE

 1. uplata boravišne pristojbe:
  Paušalno – naloge za uplatu šalje TZ, u tri jednake rate: do 31.07., do 31.08. i do 30.09.
 1. uplata poreza i prireza:
  tromjesečno (naloge za uplatu od 2016. više ne šalje Porezna uprava)
 1. uplata turističke članarine:
  iznajmljivači sami uplaćuju i obračunavaju

 

5.1. PAUŠAL BORAVIŠNE PRISTOJBE

Paušal boravišne pristojbe plaća se prema registriranim osnovnim krevetima i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe. Evidencija naplate paušala boravišne pristojbe vodi se putem sustava eVisitor.

Izračun visine godišnjeg paušala boravišne pristojbe:  broj kreveta x 345kn x koeficijent područja

 

 

Turističko mjesto

razredpo krevetupo smješ.jed. u kampu
Podstrana – ŽminjačaA345,00345,00
Podstrana – SitaA345,00345,00
Podstrana – Strožanac DonjiA345,00345,00
Podstrana – Strožanac GornjiA345,00345,00
Podstrana – MiljevacA345,00345,00
Podstrana – GrljevacA345,00345,00
Podstrana – GrbavacA345,00345,00
Podstrana – Sv.MartinA345,00345,00
Podstrana – MutograsA345,00345,00
  Podstrana – Gornja PodstranaA345,00345,00

5.2. POREZ I PRIREZ POREZU NA DOHODAK OD IZNAJMLJIVANJA APARTMANA, SOBA I KAMPOVA GRAĐANA U DOMAĆINSTVU

Porez na dohodak plaća se prema registriranim osnovnim krevetima i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti,niti o broju ostvarenih noćenja. Pomoćni kreveti oslobođenisu plaćanja paušalnog iznosa poreza. Paušalni porez plaćaju svi iznajmljivači koji posjeduju Rješenje o odobrenju pružanja usluga u domaćinstvu, osim onih koji su u sustavu PDV. Radi evidencije u registru poreznih obveznika, Poreznoj upravi dužni su se prijaviti svi iznajmljivači nakon ishođenja odobrenja za obavljanje djelatnosti. Također, dužnost je iznajmljivača prijaviti i svaku eventualnu promjenu odobrenja. Prijava za upis u registar poreznih obveznika podnosi se na obrascu RPO-1 nadležnoj Poreznoj upravi (prema mjestu prebivališta). Obrazacza dostupanna webstranicamaTZ općine Podstranai Porezne uprave.

Porezi prirez uplaćuju se tromjesečno.

Na porez se obračunava i prirez, prema mjestu prebivališta iznajmljivača, te se skupa sa porezom uplaćuje na račun poreza na dohodak tog mjesta. Za iznajmljivače s prebivalištem na području općine Podstrana,prirez iznosi iznosi 10%.

 

Izračun godišnjeg paušala poreza:   broj kreveta x 300 kn x koef. područja 

 

Primjer obračuna poreza i prireza:   (broj kreveta x 300 kn x 1,00) + 10% prireza

npr. 5 kreveta x 300 x 1 = 1.500 + 10% = 1.650,00

 

Obveznici turističke članarine dužni su nadležnoj Poreznoj upravi (prema mjestu prebivališta) dostaviti obrazac TZ (obrazac obračuna turističke članarine) najkasnije do kraja veljače za prethodnu godinu. Obrascu TZ prilaže se kopija uplatnice.

5.3. TURISTIČKA ČLANARINA

Sukladno čl. 4. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08, 88/10, 110/15), građani koji su registrirani za pružanje usluga smještaja u domaćinstvima dužni su plaćati članarinu turističkoj zajednici. Obveznici plaćanja članarine plaćaju članarinu po stopi 0,1615 %.

Stopa članarine primjenjuje se na ukupni godišnji neto prihod ostvaren po osnovi pružanja usluga smještaja u domaćinstvu (suma obrasca EP za kalendarsku godinu).

Obračun turističke članarine:   ukupan prihod x stopa

(npr. 10.000,00 x 0,1615% = 16,15 kn)

 

POPUNJAVANJE UPLATNICE 
PRIMATELJ:TZ općine Podstrana
OPIS PLAĆANJA:turistička članarina za           godinu
MODEL:HR67
POZIV NA BROJ:OIB obveznika
ŽIRO RAČUN:HR4810010051734127155

 

6. Plaćanje pdv-a na proviziju agencije iz EU-a

Privatni iznajmljivači koji posluju s stranim turističkim agencijama dužni su plaćati PDV u Hrvatskoj 25%. Moraju izvaditi PDV identifikacijski broj ID u Poreznoj upravi, te svaki mjesec ispuniti samostalno ili na FINI obrazac PDV i obrazac PDV-S, do 20.u mjesecu.

PDV-ID privatni iznajmljivači moraju zatražiti 15 dana prije početka korištenja usluga poreznih obveznika iz drugih država članica EU ili obavljanja usluga poreznim obveznicima iz drugih država članica

 

S A Ž E T A K

Građanin koji pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu dužan je:

 • posjedovati odobrenje za pružanje usluga od nadležnog županijskog Ureda za gospodarstvo,
 • prijaviti goste Turističkoj zajednici putem sustava eVisitor u propisanom roku,
 • vidno istaknuti cjenik usluga u svakoj smještajnoj jedinici,
 • izdati račun gostu za svaku izvršenu uslugu i za sebe zadržati kopiju računa,
 • voditi knjigu Evidencija prometa
 • voditi Popis gostiju (automatski se kreira u sustavu eVisitor),
 • ako pruža usluge prehrane, utvrditi normative,
 • nabaviti i istaknuti standardiziranu ploču za označavanje objekta,
 • u svakoj smještajnoj jedinici imati plan evakuacije izložen na unutarnjoj strani vrata ili u neposrednoj blizini,
 • imati kutiju prve pomoći u svakoj smještajnoj jedinici,
 • uplatiti godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe,
 • uplatiti godišnji paušalni iznos poreza na dohodak,
 • obračunati i uplatiti turističku članarinu te dostaviti Poreznoj upravi obrazac TZ i kopiju uplatnice,
 • omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak te omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte; u objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog,
 • iznajmljivaču je zabranjeno usluživanje, odnosno dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol u objektu osobama mlađim od 18 godina, uz obvezu na vidljivom mjestu u objektu istaknuti oznaku o zabrani njihovog usluživanja, odnosno konzumiranja osobama mlađim od 18 godina.
 • osigurati da objekt u kojem se pružaju ugosititeljske usluge ispunjava minimalne uvjete za vrstu i kategoriju objekta – minimalni uvjeti propisani su u Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 88/07, 58/08, 45/09, 78/14),
 • pridržavati se svih ostalih zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju ovu djelatnost.

Korisni brojevi:

 • Ured državne uprave Splitsko-dalmatinske županije, Odjel za turizam, tel. +385 21 300 144
 • Porezna uprava, Područni ured Split, tel. +385 21 680 255
 • Turistička inspekcija (za registrirane djelatnosti) – turisticka.inspekcija@mint.hr, tel: +385 21 444 520
 • Carinska uprava (za neregistrirane djelatnosti) – tel: 0800 12 22, javnost@carina.hr
 • Ministarstvo financija – Carinska uprava; Područni ured Split, tel: +385 21 342 127

 Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas:

Turistička zajednica općine Podstrana

Jurasova 2, 21312 Podstrana

tel: +385 21 333 844, fax: +385 21 333 775,

info@visitpodstrana.hr ; www.visitpodstrana.hr

 

Na našoj web stranici pripremili smo neke od propisanih obrazaca. Pratite naše stranicu i dalje, jer ćemo po potrebi ažurirati ove informacije i izvještavati o eventualnim promjenama propisa i drugim Vama i Vašim gostima interesantnim vijestima.