Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Podstrana za 2021. godinu

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18), članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (”Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13,63/14, 10/17), a sukladno Planu upravljanja pomorskim dobrom na području općine Podstrana za 2021. godinu i Izmjenama i dopunama Plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine Podstrana za 2021. godinu (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 3/21) načelnik Općine Podstrana objavljuje: JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja  na pomorskom dobru na području Općine Podstrana za 2021. godinu.

I

Pozivaju se sve zainteresirane pravne ili fizičke osobe, vlasnici obrta registrirani za obavljanje djelatnosti za koju traže odobrenje na podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Podstrana za 2021. godinu.

II

Zahtjev za davanje koncesijskih odobrenja podnosi se na propisanom obrascu zahtjeva Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja Općine Podstrana putem Upravnog odjela za pravne poslove i strateško upravljanje na adresi Općina Podstrana, Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana, a sve sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru  i Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2021. godinu. Tiskani obrazac zahtjeva može se preuzeti u prizemlju zgrade Općine Podstrana, na adresi:  Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana ili na službenim internetskim stranicama Općine Podstrana – www.podstrana.hr.

III

Djelatnosti za koje se izdaju koncesijska odobrenja, sredstva, te visina naknade za odobrenje, određeni su Jedinstvenim popisom djelatnosti na pomorskom dobru, koji čini sastavni dio Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Prilog 1B-tablica 2.).

IV

Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obvezno priložiti:

  • Dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti).
  • Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru.
  • Dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.
  • Dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje brodicom/brodom).
  • Presliku i skicu područja (mikrolokacije) s površinom na koju se odnosi zahtjev.
  • Potvrdu nadležnog upravnog odjela Općine Podstrana o nepostojanju dugovanja (odnosi se i na sve povezane fizičke i pravne osobe (osnivače, članove uprave pravne osobe itd.).
  • Izjava kojom se daje suglasnost komunalnom redaru Općine Podstrana za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije, koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog odobrenja te ukoliko se na mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene koncesijskim odobrenjem.
  • Izjava ovjerena kod javnog bilježnika, u smislu ovršne isprave, kojom podnositelj zahtjeva daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha uklanjanja  naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti,  odnosno vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje, te  prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj  pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjelih, a neplaćenih naknada za davanje koncesijskog odobrenja ili eventualnih naknada štete, te eventualnih troškova ovrhe.

V

Podnositelju zahtjeva čiji zahtjev Vijeće ocijeni urednim, potpunim i usklađenim s Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana  za 2021. godinu izdat će se koncesijsko odobrenje za 2021. godinu (na rok od jedne godine, odnosno dvije godine kad je to navedeno u Planu upravljanja). Rok se određuje za kalendarsku (nedjeljivu) godinu.

VI

Zahtjevi za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Podstrana za 2021. godinu podnose se u roku od 30 dana od dana objave ovog Poziva na oglasnoj ploči i internet stranicama Općine Podstrana. Nakon isteka navedenog roka Vijeće za dodjelu koncesija pregledat će pristigle zahtjeve, te o istima odlučiti.

Klasa: 934-01/21-01/01

Općinski načelnik: Mladen Bartulović, dipl. krim.

Urbroj: 2181/2-02-1-21-01

Podstrana, 18. veljače 2021. godine

 

Zahtjev za davanje koncesijskog odobrenjadownload32
Izjava za komunalnog redaradownload32
Izjava za ovršni postupakdownload32
Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2021 goddownload32
Izmjene i dopune Plana upravljanjadownload32
Prilog 1B iz_Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobrudownload32
19. veljače 2021. | Kategorije: Novosti